top of page

Privacy & Sercurity 

Chính sách riêng tư & bảo mật

Chính sách bảo mật Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website www.nuihut.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà NuiHut yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.nuihut.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website www.nuihut.com , NuiHut chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên. NuiHut cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên để gia tăng khả năng đáp ứng của NuiHut về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website www.nuihut.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Website www.nuihut.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website nuihut.com;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại NuiHut.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.nuihut.com

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH AIB - 429/16 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, HCM, Việt Nam

Website: www.nuihut.com

Điện thoại: 0888 330 336

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu NuiHut thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website www.nuihut.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, NuiHut sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên www.nuihut.com được NuiHut cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của NuiHut. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, NuiHut sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Ban quản lý nuihut.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại ..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.nuihut.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Privacy & Sercurity Policy

Our website takes information security seriously and uses the best measures to protect your information and payment. Your payment information will be encrypted to ensure security. After completing the ordering process, you will exit the secure mode.

You are not allowed to use any programs, tools, or other forms to interfere with the system or modify the data structure. The website also prohibits the dissemination, propagation, or encouragement of any activities that interfere, sabotage or infiltrate the system data. Individuals or organizations who violate this policy will be stripped of all rights and may be prosecuted if necessary.

All transaction information will be kept confidential, but in case of a legal request, we will have to provide this information to the authorities.

Purpose and scope of data collection

The data collected mainly on the website www.nuihut.com includes email, phone number, username, login password, customer address (member). These are the information that NuiHut requires members to provide when registering to use the service and for www.nuihut.com to contact and confirm when customers register to use the service on the website to ensure the rights of consumers. During the payment transaction process at www.nuihut.com, NuiHut only keeps detailed information about the paid order of members. NuiHut will also use the personal identification information of members to enhance NuiHut's ability to respond to Pages and Services, as well as to develop new features, functions, and services based on evolving trends and preferences. Members are responsible for the security and retention of all activities using the username, password, and email. In addition, members are responsible for promptly notifying www.nuihut.com about any unauthorized, abusive, or security violations, storing usernames and passwords of third parties to have appropriate measures for resolution.

Scope of information usage

www.nuihut.com uses member-provided information to:

  • Provide services to members;

  • Send notifications about information exchange activities between members and the website;

  • Prevent activities that destroy the user account of members or impersonate members;

  • Contact and resolve with members in special cases.

  • Do not use personal information of members for purposes other than confirmation and related transactional communication.

The privacy policy of www.nuihut.com states that personal data of members will be stored until a request for cancellation is made or the member logs in and cancels their own data. In any case, personal information of members will be securely stored on the server of www.nuihut.com.

The address of the data collector is AIB Co., Ltd. at 429/16 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam. The website is www.nuihut.com and the phone number is 0888 330 336.

Members have the right to check, update, adjust or cancel their personal information by logging in to their account and editing their personal information or requesting NuiHut to do so. Members have the right to file complaints about their personal information being leaked to third parties with the Website www.nuihut.com's Administration Board. Upon receiving such feedback, NuiHut will confirm the information, be responsible for answering the reason and guiding the member to restore and secure their information. NuiHut commits to securing customers' personal information.

Personal information of members on www.nuihut.com is committed to absolute security according to NuiHut's personal information protection policy. The collection and use of information of each member will only be carried out with their consent, except for cases where the law has other provisions.

NuiHut will not use, transfer, provide, or disclose any member's personal information to any third party without the member's consent.

In case the server storing personal information is hacked, resulting in the loss of members' personal data, NuiHut will be responsible for promptly notifying the competent authorities for investigation and handling and informing the affected members.

www.nuihut.com's Administration Board requires individuals to provide complete personal information such as name, contact address, email, telephone, etc., when registering/purchasing as a member and is responsible for the legal validity of such information. The Administration Board of www.nuihut.com is not responsible for and will not resolve any complaints related to the rights of the member if all personal information provided by that member during registration is found to be incorrect.

bottom of page