top of page

Shipping & Returns

Chính sách vận chuyển và hoàn trả

Nuihut hợp tác với các đơn vị vận chuyển giao hàng đến Quý khách. Mức phí và thời gian giao hàng phụ thuộc vào các nơi gần xa khác nhau.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Mức phí : theo biểu phí của Đơn vị vận chuyển

Thời gian : từ 1 đến 2 ngày kể từ thời điểm Quý khách đặt hàng thành công

 

Từ TPHCM đi các Tỉnh:

Mức phí : theo biểu phí của Đơn vị vận chuyển

Thời gian : từ 3 đến 5 ngày kể từ thời điểm Quý khách đặt hàng thành công

 

Từ TPHCM đi quốc tế:

Mức phí: chúng tôi xử dụng dịch vụ vận chuyển DHL và Fedex cho nhưng đơn hàng quốc tế, cước phí bắt đầu từ $15. Chi phí cụ thể sẽ được thông báo theo từng đơn hàng.

Thời gian: Tùy theo địa chỉ nhận, thời gian giao động từ 15 đến 32 ngày.

Shipping & Returns Policy

Nuihut works with delivery companies to deliver goods to customers. Shipping fees and delivery times vary depending on the distance.

In Ho Chi Minh City:

Fee: based on the carrier's fee schedule

Delivery time: from 1 to 2 days from the successful order placement

From Ho Chi Minh City to other provinces:

Fee: based on the carrier's fee schedule

Delivery time: from 3 to 5 days from the successful order placement

From Ho Chi Minh City to international destinations:

Fee: We use DHL and FedEx for international orders, and fees start at $15. Specific costs will be notified for each order.

Delivery time: Depending on the recipient's address, delivery times range from 15 to 32 days.

bottom of page